Friday, April 8, 2011

Luɔi de Nhiɛ̈ɛ̈r [Works of Love]


Lëu bë nhiɛ̈ɛ̈r jaamic adï të cennë nhïïm määr në Yïïn, Nhialiny de Nhiɛ̈ɛ̈r. Yïn mɛn ë cë rɔt nyɔ̈ŋ në këriɛ̈ɛ̈c ë bɛ̈n në rin ke nhiɛ̈ɛ̈r. 
- Thoriin Kiɛrkëgaad në apäm tueeŋ de "Luɔɔi de Nhiɛ̈ɛ̈r". 

"How could love be rightly discussed if You were forgotten, O God of Love. You who spared nothing but gave all in love." Soren Kierkegaard


Here is a beautiful song from this link:  


with lyrics here for those of you who read the language [translation will be provided later as time allows]. The theme is drawn from 1 Peter 4:8 as quoted before the song. 

=================================================

"Ku kë wär ke kedhie, ee bäk röth ya nhiaar, nëŋö nhiɛ̈ɛ̈r ee dun de rɛ̈ɛ̈c thiaan."
- 1 Petero 4:8

"Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins."
-1. Peter 4:8
=================================================
Nhiɛ̈ɛ̈r 

Në 

Abërɛm Matiɔp Gɛ̈rɛ̈ŋ Awëër


1. Nhiɛ̈ɛ̈r, yen ee nhiɛ̈ɛ̈r. ------------ Love, it's love.
Yen luɔi de nhiɛ̈ɛ̈r; nhiɛ̈ɛ̈r!  ---------- It is work of love; love
Nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m në rɛ̈ɛ̈cda, ku nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m. --- We cannot comprehend love because we are sinful, and we cannot comprehend love
Wɔ cïn dɔ̈ɔ̈r wɔ cë thiäŋ në tiɛɛl.--- We lack peace; we are filled with hatred
Nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m në rɛ̈ɛ̈cda, ku nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m.
Wɔ cïn dɔ̈ɔ̈r wɔ cë thiäŋ në tiɛɛl.

Yen luɔi de nhiɛ̈ɛ̈r, nhiɛ̈ɛ̈r! Wɛ̈t ye cɔɔl nhiɛ̈ɛ̈r yen akaar.
Ku luɔi de nhiɛ̈ɛ̈r yen akaar.
Miɔc ɣɛɛn në nhiɛ̈ɛ̈r Bɛ̈ny ee yen kaar.
Nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m në rɛ̈ɛ̈cda, ku nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m.
Wɔ cïn dɔ̈ɔ̈r wɔ cë thiäŋ në tiɛɛl.
Nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m në rɛ̈ɛ̈cda, ku nhiɛ̈ɛ̈r acuk lëu në lɔ̈m.
Wɔ cïn dɔ̈ɔ̈r wɔ cë thiäŋ në tiɛɛl.

2. Raan ëbɛ̈n ye nhiëër ee dhiëëth; ee dhiëëth në Nhialic.
Ku kë ye dhiëëth në Jɔŋdït ɣeei.
Abë dhiil naŋ dɔ̈ɔ̈r, abë dhiil naŋ nhiɛ̈ɛ̈r.
Të len në pinynhom thök ënɔŋ yïïn wadɛ̈!
Ke yïn bë dhiil cieŋ në Bɛ̈ny du lɔ̈ɔ̈m.

3. Kɔc ye ɣɔ̈m në Jɔŋdït acïn yiic riɔ̈ɔ̈c,
Kë de rɛ̈ɛ̈c ayïkë tiaam në pinyënhom, amän ke Nhialic ee luɔɔi de jakrac.
Ku kë ye keek tiɛ̈m acïn yic riɔ̈ɔ̈c, aye jɔk cieec nhiɛ̈ɛ̈r atɔ̈ në ke yiic.
Të len në pinynhom thök ënɔŋ yïïn wadɛ̈ ke yïn bë dhiil cieŋ në Bɛ̈ny du lɔ̈ɔ̈m.

4. Mïth ke Kërëtho, mïth ke Yecu awuut ke Kërëtho.
Të kɔɔr week Nhialic bäk dhiil nyic, ku na kɔr ba nyic ke yïn löm nhiɛ̈ɛ̈r.
Nhiɛ̈ɛ̈r yen ciɛk ɣen pinynhom ee nhiaar wɔɔk yen ciɛk ɣen raan.
Ku tuc wɔ Wën de bë thou në wɔɔk, jäl kë tïŋ da! Yen luɔi de nhiɛ̈ɛ̈r.
Të len në pinynhom thök ënɔŋ yïïn wadɛ̈ ke yïn bë dhiil cieŋ në Bɛ̈ny du lɔ̈ɔ̈m.

5.  Yïn Diäŋdïït ye yic diäk ku yï kë tök, käcë piɔ̈u në wɔ.
Miɔc wɔɔk në nhiɛ̈ɛ̈r käcë piɔ̈u në wɔ.
Yïn Nhialiny ye yic diäk ku yï kë tök, käcë piɔ̈u në wɔ.
Miɔc wɔɔk në nhiɛ̈ɛ̈r käcë piɔ̈u në wɔ.
Wɔ cï rɛ̈ɛ̈c ke nyaai yïn Bɛ̈nydït piŋ wɔ, käcë piɔ̈u në wɔɔk miɔc wɔɔk në nhiɛ̈ɛ̈r.
Wɔ cï rɛ̈ɛ̈c ke tɛɛm wei Nhialic kony wɔ, käcë piɔ̈u në wɔɔk miɔc wɔɔk në nhiɛ̈ɛ̈r.

1 comment:

Daniel Akech said...

You might have noticed already. The English language spells love as a verb and love as a noun the same but in Dinka this distinction is important: to love = nhiaar while love = nhiɛ̈ɛ̈r. Well, for now I do not know a better way to help you pronounce this word but if you were thinking NEAR that is okay with me.