Friday, October 31, 2008

Useful Phrases

1. How much is this? -------------- Ë kënnë ye dï?

2. You said it would cost...-------- Ee ca lueel ye bï ya...

3. I am lost.----------------------------Ɣɛn cï määr.

4. I have missed my plane.----------Ɣɛn cï riändiɛn nhial dääk.

5. I forgot my key in the room.-----Ɣɛn cï nhom bäth në muktärdië ɣööt.

6. They are bothering me/us.--------Keek aa nuaan (laaŋ) (jöör) ɣɛn 

7. Excuse me. -------------------------Yïn ka (Yïn ca dhɔl)

8. We are late.-------------------------Wuɔk (wuɔ) (ok) cï gääu.

9. Where are you from? ------------ Ë yïn bɔ tëno/Ye tëno yen ye pandun?

10. I am from California? -----------Ɣɛn abɔ në Kaliponia


11. Go away. --------------------------Jälë, Nyaië rɔt

12. I will call a police.----------------Ɣɛn bë bolith cɔɔl, Bolith aba cɔɔl.

13. I have been robbed.--------------Ɣɛn cë kuɛl (cuɛɛr).

14. What is this called in Dinka? --Ye ë kënnë cɔɔl ŋö në Thuɔŋjäŋ?

15. Where is the police station? ----Tɔ maata de bolith tëno?

16. I want the person in charge here. --Ɣɛn wïc (kɔɔr) muɔrŋaknhom ëtɛn. 

17. I am sick. ---------------------------Ɣɛn cë bɛc (tuaany).

18. I want some medicine. -----------Ɣɛn wïc (kɔɔr) wal.

19. Let's hurry. ------------------------ Dɔc ku lɔ.

20. I am in a hurry. -------------------Ɣɛn kɔɔr ba rɔt dɔc lɔɔc. 

21. Where are they from? -----------Yïkï tenooi?, Ë kee bɔ teno?

22. Here, There ------------------------Ëtënë (ëtɛn), Ëtëtï

23. How? -------------------------------Adï?

24. What? ------------------------------ŋö?

25. Why? -------------------------------Yeŋö?

26. Where? -----------------------------Tëno?

27. When? ------------------------------Nɛn?

28. Who? -------------------------------ŋa?

29. How much? -----------------------Yedï?

30. How many? -----------------------Ye kë dï?

31. I am busy --------------------------Ɣɛn nuan.  

32. I am hungry. ----------------------Ɣɛn cë cɔk.

33. I am full.----------------------------Ɣɛn cë kuɛth.

34. I am well. --------------------------Ɣɛn piɔl.

35. I am thirsty. -----------------------Ɣɛn cë yal.


8 comments:

Anonymous said...

Hey this is great! Any chance you might be able to include a pronounciation guide as well. Looking forward to it.
Peter (Australia)

Daniel Akech said...

Peter, I will be thinking about that. Thank you.

I said...

Dear Daniel Akech
I think you need to verify the pronounciatiation because there is some mistakes compared with the real accent especially for those who are not DINKA ( I am one of them)
I hope you good chsnce for your great effort to fix the Knowledge
isaacabb@hotmail.com

Anonymous said...

pozyczki bez bik warszawa
http://kredytbezbik24.net.pl
chwilówki zabrze
pożyczki bez bik dla zadłużonych
kredyty pozabankowe z bikiem
pożyczki pozabankowe
sprawdź ten adres

Anonymous said...

Wow! After all I got a website from where I can genuinely obtain helpful data regarding my study and knowledge.


Look at my site - prywatne pożyczki pod zastaw

Malou Deng said...

Daniel, I notice one miss translation of # “13. I have been robbed. --------------Ɣɛn cë kuɛl (cuɛɛr). This translation in Dinka supposed to be “Ɣɛn cë Pëëć/Pääć: meaning I have been robbed!

Robbed: Pëëć/Pääć:
Steal/stole: kuɛl (cuɛɛr).
Let me know if I am wrong brother.

Anonymous said...

This is really good I speak Dinka and to me it's 5 star

Chol Dau Mawuer said...

It's a great platform for Jieeng's learners across the globe.